وضعیت سرویس ها

ما به طور مداوم زیرساخت ها و خدمات مرتبط با آن را نظارت می کنیم.

نام سرور درصد دسترسی وضعیت
سرور یک 99.99% عادی
سرور دو 99.98% عادی
سرور سه 99.99% عادی
سرور چهار 100% عادی
سرور پنج 99.98% عادی
سرور شش 99.99% عادی
سرور هفت 99.99% عادی
سرور هشت 100% عادی
سرور نه 99.98% عادی
سرور ده 99.97% عادی
سرور یازده 99.98% عادی
سرور دوازده 99.99% عادی
سرور سیزده 99.99% عادی
سرور چهارده 100% عادی
سرور پانزده 99.99% عادی
سرور شانزده 99.99% عادی
سرور هفده 99.98% عادی
سرور هجده 99.97% عادی
سرور نوزده 99.99% عادی
سرور بیست 99.99% عادی
سرور بیست و یک 99.99% عادی
سرور بیست و دو 100% عادی
سرور بیست و سه 99.99% عادی
سرور بیست و چهار 99.99% عادی
سرور بیست و پنج 100% عادی
سرور بیست و شش 99.99% عادی
سرور بیست و هفت 99.99% عادی
سرور بیست و هشت 99.97% عادی
سرور بیست و نه 100% عادی
سرور سی 99.99% عادی
سرور سی و یک 99.98% عادی
نام سرور درصد دسترسی وضعیت
سرور یک 100% عادی
سرور دو 99.98% عادی
سرور سه 99.99% عادی
سرور چهار 100% عادی
سرور پنج 99.99% عادی
سرور شش 99.99% عادی
سرور هفت 99.99% عادی
سرور هشت 100% عادی
سرور نه 100% عادی
سرور ده 99.98% عادی
سرور یازده 99.98% عادی
سرور دوازده 99.99% عادی
سرور سیزده 99.99% عادی
سرور چهارده 100% عادی
سرور پانزده 99.99% عادی
سرور شانزده 100% عادی
سرور هفده 99.99% عادی
سرور هجده 99.97% عادی
سرور نوزده 99.99% عادی
سرور بیست 100% عادی
سرور بیست و یک 99.99% عادی
سرور بیست و دو 100% عادی
سرور بیست و سه 99.99% عادی
سرور بیست و چهار 100% عادی
سرور بیست و پنج 100% عادی
سرور بیست و شش 99.99% عادی
سرور بیست و هفت 99.99% عادی
سرور بیست و هشت 99.98% عادی
سرور بیست و نه 100% عادی
سرور سی 99.99% عادی
سرور سی و یک 99.97% عادی

عموما به روز رسانی گزارش بخش درصد آپتایم را به صورت ماهیانه و ارائه گزارش مشکلات را حداکثر هر 30 دقیقه یکبار به روز رسانی خواهیم کرد

نقشه شبکه دیتاسنترهای ما

شبکه ای به گستره ی کره زمین آماده استفاده شماست. برای شروع کافیست پلن موردنظر خود را انتخاب و ثبت نام کنید!

در خصوص خدمات ما سوالی دارید؟

کارشناسان ما به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به شما هستند

با ما تماس بگیرید