ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 مدیریت کل

ارتباط مستقیم با مدیریت کل مجموعه

 خرید، تمدید سرویس ها، امور مالی

موارد مالی، صورتحساب ها ، و درخواست بررسی وضعیت سرویس های غیررایگان

 رفع مشکلات و پشتیبانی فنی

رفع مشکلات و پاسخ به سوالات در مورد کلیه سرویس ها

 رسیدگی به پیشنهادات و شکایات

در صورتی که در مورد عملکرد شرکت پیشنهاد و شکایتی دارید از این طریق اعلام فرمایید